Skip to main content
Letter 1

Vatican Ngày 14 tháng 12 năm 2016

Thưa thầy Phó Tế Vũ Thành An

Gia Đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu

Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tiếp tục thẩm quyền của Thánh Bộ Giáo Dân đã nghiên cứu thư của thầy gửi cộng với những tài liệu đề ngày 22 tháng 7 năm 2016, trình bầy sự phát triển trong năm vừa qua  về số thành viên của Gia Đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, đang được công nhận tại Tổng Giáo Phận Portland, Hoa Kỳ. Những tài liêu đưọc gửi vời  ý là xin Toà Thánh tái xét  quyết định ngày 23 tháng 7 năm 2015 về việc  không bắt đầu tiến trình công nhận Hiệp Hội như là Một Hiệp Hội Quốc Tê.

Lá thư của Toà Thánh gửi năm trước đã nêu rõ là Gia Đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu cần phải củng cố số hội viên và trong việc bác ái quốc tế.  Xin vui lòng hiểu rằng Hội Đồng không có ý định tái thẩm định tiến trình này trong thời hạn ngắn: bởi vì rõ ràng rằng việc tông đồ của Hiệp Hội tại các Giáo Hội địa phương trên nhiều nước cần có thời gian để bắt rễ. Hơn nữa tài liệu đã gửi cho thấy vững chắc rằng cần phải có thời gian cho tiến trình này được tiếp tục: Tài liệu cho thấy có sự gia tăng đáng kể số thành viên ở nhiều nơi: chẳng hạn ở Philippines từ 130 lên 157, và một vài nơi khác lại giảm, như ở Việt Nam từ 135 trở lại 112, và sự thành lập một vài nhóm mới, như nhóm 103 thành viên tại Ấn Độ .

Hội Đồng Giáo Hoàng cho rằng 5 năm là thời gian tối thiểu cho tiến trình này được củng cố. Vì vậy Hội Đồng mời gọi Hiệp Hội tiến hành việc làm sâu sắc hơn đời sống tinh thần và giao ước tông đồ bác ái với các thành viên, hoàn thiện mối liên hệ với các Giám Mục địa phương, và phát triển cấu trúc điều hành thích hợp với việc tham gia của các hội viên quốc tế. Hội Đồng Giáo Hoàng chờ đón tin tức của Hiệp Hội , khi nào thích hợp, sau khi thời gian 5 năm đã trôi qua.

Tôi khuyến khích việc làm của Hiệp Hội, nhất là sứ vụ cho các người già và những người bị bỏ quên.

Chân thành,

Hồng Y Kevin Farrell

Bộ Trưởng